Bokuto ni yoru Kendo-Kihon-waza Keiko-ho

基本1 一本打ちの技「面」「小手」「胴」「突き」

Kihon Ichi: Ipponuchi no waza "Men, Kote, Do, Tsuki"

* Stichpunkt 1

基本2 二・三段の技 「小手->面」

Kihon Ni: Ni-sandan no waza, Kote-Men

基本3 払い技 「払い面」

Kihon San: Harai waza, Harai-Men

基本4 引き技 「引き胴」
Kihon Yon: Hiki-waza, Hiki-Do

基本5 抜き技 「面抜き胴」

Kihon Go: Nuki-waza, Men-Nuki-Do

基本6 すり上げ技 「小手すり上げ面」

Kihon Roku: Suriage-waza, Kote-Suriage-Men

基本7 出ばな技 「出ばな小手」

Kihon Nana: Debana-waza, Debana-Kote

基本8 返し技 「面返し胴」

Kihon Hachi: Kaeshi-waza, Men-Kaeshi-Do

基本9 打ち落とし技 「胴打ち落とし面」

Kihon Kyu: Uchiotoshi-waza, Do-uchiotoshi-Men